شما مي‌توانيد از طريق پست معمولي يا پست الكترونيك مركز را از انتشارترجمه‌هاي جديد قرآن - به هر زباني باشد- آگاه سازيد. اين امر به مركز كمك خواهد كرد كه اطلاعات كاملي از ترجمه‌هاي قرآن مجيد در سطح جهان را دراختيار داشته باشد. از آنجا كه مركز تا كنون از هر ترجمه‌اي دو نسخه براي گنجينه خود تهيه كرده است ، شما مي‌توانيد چنانچه به ترجمه‌اي از قرآن مجيد دست يافتيد آنرا به آدرس مركز ارسال كنيد. قابل ذكر است كه اگر ترجمه ارسالي شما اهدايينباشد، مركز بهاي ترجمه و هزينه ارسال آن را تقبل خواهد كرد.

چنانچه خود شما به ترجمه قرآن اشتغال داريد، مي‌توانيد ما را از خصوصيات كار خود مطلع سازيد تا از طريق مجله ترجمان وحي كه نشريه تخصصي مركز است، خبر آن را در اختيار خوانندگان مجله قرار دهيم.

شما مي‌توانيد اطلاعات مربوط به كتابها، فرهنگهاي قرآني، رساله‌هاي تحقيقي، مقالات و نقدهاي مربوط به ترجمه قرآن را - به هر زباني باشد- دراختيار مركز قرار دهيد ، تا مركز بدين وسيله منابع علمي و تحقيقي خود راتكميل كند. 

در صورتي كه شما خود در زمينه ترجمه قرآن تحقيقاتي انجام داده و مقالاتي نوشته‌ايد، مي‌توانيد آنها را براي درج در مجله ترجمان وحي ارسال داريد. 

چنانچه بيوگرافي، نامه يا تصويري از مترجمان قرآن به زبانهاي مختلف دراختيار داريد، آن را به آدرس مركز بفرستيد تا مركز از اين طريق اطلاعات مربوط به مترجمان را در اختيار نسلهاي حاضر و آينده قرار دهد.

آدرس: ايران،قم،بلوار 15 خرداد ، روبروی کلانتری 25

 تلفن: 37789315-025 الی 37789318-025  نمابر: 37779319-025

 صندوق پستي: 3984- 37185